Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 29.03.2023 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Предложение за приемане на План –програма за развитие на детско – юношеския, ученически и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2023 г.

2. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2023 г.

3. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели – BG-RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“.

4. Изменение и допълнение на дейността на Домашен социален патронаж – Момчилград, във връзка с реализирането на проект „Грижа в дома в община Момчилград“, Договор №BG05SFPR002-2.001-0174, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002 - 2.001 „Грижа в дома“  по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и вземане на решение за упълномощаване на Кмета на общината да издаде Акт за възлагане на УОИИ за предоставянето на интегрираните почасови здравно-социални услуги по проекта чрез Домашен социален патронаж- Момчилград.

5. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда /М. Атанасов/.

            6. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда /Н. Мустафа/.

            7. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда /С. Дурхан/.

            8. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване на  „Лека постройка за отоплителни материали и инвентар“ в УПИ VIII, пл. сн. №162, кв. 20 по ПУП на с. Груево, община Момчилград.

            9. Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.

            10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г. и вземане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.

11. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград

            12. Разрешение за изработване на проект за ПУП - ПИ за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП за електрозахранващо кабелно трасе) преминаващ през ПИ с идент. 38697.10.366 и 38697.10. 457 към ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 38697.10.364 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            13. Одобряване на проект на подробни устройствени планове за обект: „ПУП –ИПР, ПУП, ПЗ и ПУП-ПП за външно електрозахранващо кабелно трасе и водоснабдяване за ПИ с идент. 65961.3.54 и 65961.3.56 по КККР на с. Седлари, общ. Момчилград“, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

            14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград.  

15. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            16. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

27.03.2023 г. – ПОНЕДЕЛНИК

              14.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 15 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т. 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              16.00 часа по т. 1, 2, 15 от Проекто – дневния

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.30 часа по т. 3, 12, 13  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

28. 03. 2023 г. – ВТОРНИК

              14.30 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 , 15 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.00 часа по т. 11, 12, 13 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос