Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Изпълнение на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през първото полугодие на 2022 г.

            2. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.

            3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград за 2022 г. и вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

            4. Промяна характера на част от недвижим имот от публична в частна общинска собственост.

            5. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост.

            6. Приемане на Общински План за защита при бедствия 2022-2026 г.

            7. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2022 г.

            8. Одобряване на мерки за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID – 19 на територията на  община Момчилград и разпределение на средствата по Постановление на МС №326 от 12.10.2021 година.

            9. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение “Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на Домашен социален патронаж - Момчилград“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила “ към Министерството на труда и социалната политика.

            10. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в Общото събрание „Асоциация по В и К - Кърджали“.

            11. Питания и изказвания.

.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

25.10.2022 г. –ВТОРНИК

              14.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.00 часа по т. 6, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т. 5, 6 и т. 10  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.15 часа по т. 4, 6, 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

26.10.2022 г. – СРЯДА

              14.00 часа по т. 2, 3, 6, 7, 8, 9  и т.  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.15 часа по т. 4, 6 и т. 9  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.00 часа по т. 2, 3, 4, 6 и т.  от Проекто – дневния ред

3. ПК поТериториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос