Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 29.09.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Определяне числеността и поименния състав на постоянната комисия по Местно самоуправление и нормативна уредба.

            2. Одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2022 г., за който има решение за продажба.

            3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград за 2022 г. и вземане на решение за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на части от имоти – публична общинска собственост.

            4.  Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград за 2022 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

            5. Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор №72134.500.508 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Татул, общ. Момчилград, с площ 1541 кв.м., девета категория, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

            6. Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор №72134.500.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Татул, общ. Момчилград, с площ 3981 кв.м., девета категория, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

            7. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост.

            8. Одобряване на проект на подробен устройствен план за регулация и изменение на план за застрояване (ПУП-ПР и ИПЗ) в едномесечен срок след приемането от ОЕСУТ Момчилград за ПИ с идентификатор 02292.4.163, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

            9. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) към ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор 02155.10.23, разрешен с Решение №16 от Протокол № 1 от 27.01.2022 г. на ОбС – Момчилград: „„Външно ел. захранване чрез нова КЛ 20 kV със сервитутна зона 2 м. по един метър от двете страни за „Фотоволтаична електрическа централа предвидена за изграждане в ПИ с идент. 02155.10.23, землище на с. Багрянка, общ. Момчилград”, с трасе преминаващо през частен имот без кадастрален номер, ПИ с идент.  48996.72.15, 48996.69.12, 48996.70.49, 48996.71.32, 02155.10.35 и 02155.10.39, с обща дължина на трасето 1282 м.””, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 17988.51.76 по КККР в землището на с. Груево, м. Дюзенлик, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава пета, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

            11. Одобряване на проект на бюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2025 г. на община Момчилград.

            12. Приемане на актуализация на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2022 г. на община Момчилград.

            13. Питания и изказвания.

.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

27.09.2022 г. –ВТОРНИК

              14.00 часа по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.00 часа по т. 1, 11 и т. 12 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.15 часа по т.3, 9 и т. 12 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              28.09.2022 г. – СРЯДА

              14.00 часа по т.2, 3, 4, 8, 9, 10  и т. 12 от Проекто – дневния ред

1. ПК поТериториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.00 часа по т.1, 11 и т. 12 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.00 часа по т.2, 3, 4, 11 и т. 12 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос