Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна финансова помощ

            2. Приемане на отчет за дейността на ОбС- Момчилград и неговите постоянните комисии за първото полугодие на 2022 г.

            3. Отчет за командировъчните на кмета на общината и председателя на общинския съвет

            4. Определяне на броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2022/2023 г.

            5. Предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища от община Момчилград през 2022/2023 г.

            6. Определяне на средищните детски градини и училища от община Момчилград през учебната 2022/2023 г.

           7. Приемане на Отчет по Плана за действие на община Момчилград за интеграция на ромите (2018-2020) и План за действие на община Момчилград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 – 2023 г.

       8. Даване на разрешение в училищата на територията на община Момчилград да се утвърдят паралелки, с брой на учениците по – малък от минималния брой съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2022/2023 г.

            9. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.

            10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2022 година, вземане на решение за учредяване право на строеж и одобряване на пазарната му оценка.

            11. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2022 година, вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

            12. Определяне на маломерни имоти от Общински поземлен фонд по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2022-2023 г.

   13. Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура (водоснабдяване, канализация и електрозахранване) за ПИ с идент. 59361.3.20, местност УЗУН ПАРЧА, по КККР на землище на с. Прогрес, общ. Момчилград” извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

   14. Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „„Външно ел. захранване чрез кабел НН за приемо-предавателна станция на „А1 Тауърс България” ЕООД с № KRZ0058.A000 „Каркаджик”, предвидена за изграждане в ПИ с идент. 58757.1.1192, землище на с. Птичар, общ. Момчилград””, с трасе преминаващо през ПИ с идент. 58757.1.1026, 58757.1.1027, 58757.1.1118, 58757.1.657 и 58757.1.1193 по КККР на с. Птичар, общ. Момчилград, с обща дължина на трасето 1501 м., извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

  15. Одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „„Външно електрозахранване на фотоволтаична централа „Шенхай Момчилград””, с трасе разположено в ПИ с идент. 48996.72.15 по КККР на гр. Момчилград (Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1075 кв. м, стар номер 072015) извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

   16. Разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ИПРЗ) за УПИ II-за озеленяване, кв. 69 по ПУП на град Момчилград, одобрен със Заповед № 367/12.12.1988 г. и последващо изменение, одобрено със Заповед № 413/20.10.2002 г. съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ в условията на чл. 62а, ал. 2, 3 и 5 от ЗУТ.

   17. Разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП-ИПР) за УПИ II-за магазини, услуги и озеленяване, кв. 43а по ПУП на град Момчилград, одобрен със Заповед № 367/12.12.1988 г. и последващо изменение, одобрено със Зап. № 129/1993г., съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ в условията на чл. 62, ал. 3 и от ЗУТ.

        18. Кандидатстване на община Момчилград с проекто предложение по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.651- МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“.

            19. Кандидатстване на община Момчилград с проекти предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.634 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“.

            20. Информация по чл. 125 от ЗПФ за първо и второ тримесечие на 2022 година.

            21. Отчет за касовото изпълнение на община Момчилград за първото полугодие на 2022 година.

            22. Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

            23. Питания и изказвания.

.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

26.07.2022 г. –ВТОРНИК

              14.00 часа по т. 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 22 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.00 часа по т. 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 22 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т. 14, 15, 18, 19, 21 и 22 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 и т. 22 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

27. 07. 2022 г. – СРЯДА

              14.00 часа по т. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и т.22 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.00 часа по т.4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 и т. 22 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.00 часа по т.1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 и 22 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос