Обявена е процедура за подбор на съдебни заседатели

Общински съвет- Момчилград, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1, от ЗСВ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Кърджали.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите подават в срок до 08. 08. 2022 г. в деловодството на Общински съвет – Момчилград, сградата на общината , ет. 2, стая №5 следните документи:

1. Заявление (по образец), което се получава в сградата на общината, ет. 2, стая №5;

2. Свидетелство за съдимост (оригинал);

3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физично здраве на кандидата;

4. Автобиография;

5. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

6. Данни за контакт на две лица, към които ОбС да се обръща за препоръки,

7. Мотивационно писмо

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос