Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 30.05.2022 г. /понеделник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общ. Момчилград.

            2. Определяне на представител на община Момчилград в Областна комисия за изготвяне на областна здравна карта.

            3. Определяне на представител на община Момчилград в Областна комисия за изготвяне на областна аптечна карта.

            4. Продажба на земя - частна на общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда. (З. С. Хабиб).

            5. Продажба на земя - частна на общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда. (К.А.Юсеин).

            6. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване на гараж в УПИ І, пл.сн. №990, кв. 7 по действащия ПУП на Момчилград.

            7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка (с.Нановица).

            8.  Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград.

            9. Приемане на годишен баланс на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център - МГ“ ЕООД, гр. Момчилград.

            10. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер (П),

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

25.05.2022 г. –СРЯДА

              14.00 часа по т. 2, 3, 5, 6, 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

         15.00 часа по т. 1, 2, 3, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т. 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

             

26.05.2022 г. – ЧЕТВЪРТЪК

              13.30 часа по т. 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              14.30 часа по т. 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.00 часа по т. 1, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9   от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              16.00 часа по т. 8 и 9 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос