Удължава се предоставянето на "Топъл обяд" в община Момчилград

Община Момчилград  подписа допълнително споразумение към договор BG05FMOP001-5.001-0203-C02 за продължаване предоставянето на услугата „топъл обяд“ на 620 лица до 31.12.2021г., по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейски подпомагане на най-нуждаещите се лица в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT EU.  

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите могат да получат и подадат заявление за услугата „топъл обяд“ в сградата на общинска администрация Момчилград  - 4ти етаж, стая 29.

Всяко подадено заявление, подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ - Момчилград за идентифициране и потвърждение на лицата за принадлежността към определена целева група.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос