Покана за заседание на Общинския съвет

Написано от editor на .

администрация

                                                                   СВИКВАМ:

            На 20.04.2022 год. /сряда/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов живот“, находяща се на ул. „Момчил войвода“ №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:        

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2021 година и Програма за закрила на детето за 2022 година.

2. Приемане на информация за дейността на народните читалища на територията на Община Момчилград и за изразходваните от бюджета средства през 2021 година.

3. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Момчилград през 2022 г.

            4. Актуализиране на размера на дневния оклад за храноден на децата, посещаващи детски градини, детска ясла и дневен център за деца с увреждания на територията на община Момчилград.

5. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на Община Момчилград за участие в общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали.

6. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

7. Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор № 02292.13.000 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балабаново, общ. Момчилград, с площ 14358 кв. м., девета категория, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ в НТП „смесено предназначение“, поради това, че в 3200 кв.м. от имота са засадени сливи.

            8. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2022 г., вземане на решение за продажба на общински жилищен имот и одобряване на пазарната му оценка.

9. Продажба на земя частна – общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.

            10. Безвъзмездно учредяване право на строеж за изграждане на „Център за спешна медицинска помощ“ в ПИ с идентификатор 48996.103.243 по КККР на гр. Момчилград в полза на Министерство на здравеопазването.

            11. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти с идент. 59361.3.33 (площ 2836 кв. м.) и 59361.3.31 (площ 1852 кв. м.) по КККР на с. Прогрес, общ. Момчилград, обл. Кърджали и граничещи със строителните граници на с. Прогрес - по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал.3 от ЗОЗЗ.

            12. Даване на съгласие за обявяване от публична в частна общинска собственост на проектен ПИ 48996.104.398, ПИ 48996.104.399, ПИ 48996.104.401, ПИ 48996.104.402 и ПИ 48996.104.403 по КККР на гр. Момчилград.

13. Обсъждане и приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Момчилград за 2021 г.

14. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година на Община Момчилград.

            15. Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград.

            16. Приемане на план предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2022 г. на Община Момчилград.

            17. Приемане на бюджета на общината за 2022 година. 

            18. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

18.04.2022 г. – ПОНЕДЕЛНИК

         14.00 часа по т.  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

         15.00 часа по т. 1, 3, 4, 10, 16, 17 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

         16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 16, 17 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

        

             

19.04.2022 г. – ВТОРНИК

              13.30 часа по т. 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              14.30 часа по т. 5, 7, 16, 17 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              16.00 часа по т. 6, 7, 16, 17 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Публикувано в Новини

Печат