ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ОТ

ЕРСИН ЮМЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МОМЧИЛГРАД

         На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.3 от  Наредба  за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет председателят на ОбС - Момчилград ви кани на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г., което ще се проведе на 08.04.2022 г. /петък/ от 10:00 часа в  залата на Община Момчилград при следния дневен ред:

  1. Общото финансово състояние на общината към края на бюджетната година;
  2. Изпълнението на приходната част по общинския бюджет – собствени приходи и  трансфери от държавния бюджет;
  3.  Изпълнението на разходната част по общинския бюджет по основни дейности;
  4. Изпълнението на инвестиционната програма на общината;
  5. Изпълнението на мерките и дейностите от общинските програми/фондове;
  6. Отчетът за състоянието на общинския дълг към края на бюджетната година;
  7. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.
  8. Изказвания /всяко от които е не повече от 5 мин./

      За обсъждането се води протокол, който е неразделна част от отчета за изпълнението на общински бюджет при разглеждането му в Общински съвет.

            

С уважение,

Ерсин Юмер

Председател на Общински съвет

Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос