Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общ. Момчилград.

           2. Предложение за приемане на План – програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2022 г.

            3. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2022 година.

            4. Предоставяне на възмездна финансова помощ и дофинансиране на дейността на Читалище „Нов живот - 1926“ – Момчилград.

            5. Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища по своето предназначение.

            6. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (А. А. Юмеров).

            7. Учредяване право на строеж – двуетажна постройка към съществуваща жилищна сграда и гараж на допълващо застрояване в УПИ ХІІ, пл.сн.№32 кв.32 по действащия ПУП на Момчилград (Б. Ш. Мехмед).

8. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка (с. Звездел).

9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки (с.Багрянка).

10. Промяна на НТП на ЗЗ – ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор №57892.11.55 по КК и КР на с. Постник, общ. Момчилград, с площ 1471 кв.м., осма категория, с начин на трайно ползване „нива“ от НТП „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

11.  Промяна на НТП на ЗЗ – ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор №57892.11.54 по КК и КР на с. Постник, общ. Момчилград, с площ 1393 кв.м., осма категория, с начин на трайно ползване „нива“ от НТП „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

12. Промяна на НТП на ЗЗ – ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор №57892.11.56 по КК и КР на с. Постник, общ. Момчилград, с площ 1522 кв.м., осма категория, с начин на трайно ползване „нива“ от НТП „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

13. Промяна на НТП на ЗЗ – ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор №58757.1.77 по КК и КР на с. Птичар, общ. Момчилград, с площ 1465 кв.м., четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива“ от НТП „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

14. Промяна на НТП на ЗЗ – ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор №58757.1.305 по КК и КР на с. Птичар, общ. Момчилград, с площ 3057 кв.м., четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива“ от НТП „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

15. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПЗ с идент. 17988.52.5, 17988.52.3, 17988. 52.13, 17988.52.17, 17988.52.18, 17988.52.19, 17988.14.1, 17988.14.6 (при изричното писмено съгласие на възложителя), 17988.21.1, 17988.21.3, 17988.21.2 по КККР на с. Груево, общ. Момчилград и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал. 3 от ЗООЗ.

              16. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Момчилград, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

              17. Искане за назначаване на независим финансов одит на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД гр. Момчилград

18. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2021 г.

              19. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

29.03.2022 г. – ВТОРНИК

              14.00 часа по т.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

         15.00 часа по т. 1, 2, 17 от Проекто – дневния ред

2 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т.2, 3 и 15 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

30.03.2022 г. – СРЯДА

              13.30 часа по т. 5, 6, 7, 8, 9, 15 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              14.30 часа по т. 2, 3, 4 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.00 часа по т.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              16.00 часа по т. 10, 11, 12, 13, 14, 17 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос