ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД,

На основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, както и чл.23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Момчилград, кметът на общината, Илкнур Кязим, отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Момчилград за 2022 година. 

Дата и час на провеждане: 30 март 2022 година (сряда) от 10.00 часа;

Място на провеждане: Заседателна зала на Община Момчилград;

Материали по проекта на Бюджет 2022 ще бъдат достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения може да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Момчилград, както и по електронен път на email: obshtina@momchilgrad.bg до 29 март 2022 година.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, ръководители на бюджетни звена и цялата общественост.

Поради удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Република България със заповед на МЗ, допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет в залата при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Момчилград.

С уважение,

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на община Момчилград

ПРИЛОЖЕНИЯ:

zipМатериалите може да изтеглите от ТУК21.03.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос