Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

           

            На 28. 02. 2022 г. /понеделник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна финансова помощ на А. Р. Е. от с. Нановица и Н. М. И. от с. Звездел, общ. Момчилград.

            2. Отпускане на еднократна финансова помощ на М. Д. А. от с. Биволяне и О. Н. Ш. от гр. Момчилград.

            3.Приемане годишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на кмета на община Момчилград за 2021 година.

4. Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание „ВиК“ ООД, гр. Кърджали.

5. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Милена Владимирова).

6. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Иван Караиванов).

7. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда

8. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

9. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2022 година.

10. Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти - публична общинска собственост.

11. Искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху ПИ с идентификатори 48996.67.20 и 48996.67.22 по КККР на гр. Момчилград – частна държавна собственост в полза на община Момчилград по реда на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС.

12. Искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху сграда с идентификатор 48996.104.151.12 и първи етаж от сграда с идентификатор 48996.104.151.3.34 по КККР на гр. Момчилград – публична държавна собственост в полза на община Момчилград по реда на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС.

13. Искане за предложение на ОбС-Момчилград до МРРБ по реда на §9 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за ПИ с идент. 48996.106.14 по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали, одобрени с Заповед за одобрение на КККР №РД-18-275/03.05.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, идентичен с УПИ XII-1865, кв. 53 по плана на град Момчилград, одобрен със Заповед №367/12.12.1988 г. и изменен с проект на ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № 87/15.03.2011 г. на кмета на община Момчилград.

14. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПИ с идент. 48996.4.6 (площ 1844 м²) и 48996.4.17 (площ 15348 м²) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали, м. ЧЕШМЕ БАШЪ и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

15. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПИ с идент. 17988.51.49 (площ 3000 м²), 17988.51.50 (площ 3000 м²), 17988.51.51 (площ 1500 м²) и 17988.51.52 (площ 1500 м²) по КККР в землището на с. Груево, м. ЕВ БАШИ, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 18 от ЗОЗЗ.

16. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПИ с идент. 48996.51.16 (площ 500 м²) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали, м. АТМАЛЪК и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

17. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „„Външно ел. захранване чрез кабел НН за приемо-предавателна станция на „А1 Тауърс България” ЕООД с № KRZ0058.A000 „Каркаджик”, предвидена за изграждане в ПИ с идент. 58757.1.1192, землище на с. Птичар, общ. Момчилград””, с трасе преминаващо през ПИ с идент. 58757.1.1026, 58757.1.1027, 58757.1.1118, 58757.1.657 и 58757.1.1193 по КККР на с. Птичар, общ. Момчилград, с обща дължина на трасето 1501 м., извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

18. Предложение от кмета на община Момчилград във връзка със Заповед №РД-01-973/26.11. 2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната до 31.03. 2022 г.

            19. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

24.02.2022 г. – ЧЕТВЪРТЪК

              14.00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

         15.00 часа по т. 1, 2, 3 от Проекто – дневния ред

2 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

         16.00 часа по т. 3, 4, 10 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

        

             

25.02.2022 г. – ПЕТЪК

              13.30 часа по т. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              14.30 часа по т.3, 4, 11, 12, 17 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              16.00 часа по т.3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос