Покана

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Насрочване на редовно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр. Кърджали за 11 септември 2019 г.
 2. Определяне броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2019/2020г.
 3. Изменение и допълнение на дейността на Домашен социален патронаж – Момчилград, във връзка с реализирането на проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград”, Договор №BG05M9OP001-2.040-0073 - С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по ОПРЧР 2014-2020 г. и вземане на решение за упълномощаване на Кмета на общината да издаде заповед за възлагане предоставянето на патронажни грижи по проекта чрез Домашен социален патронаж – Момчилград.
 4. Отменяне на свое Решение №102/31.07.2019 г. и даване на разрешение за изменение на ПУП – ПР за отпадане на част от улица (ул. „Петър Мирчев”) от о.т.930 до о.т.286 в УПИ І, кв. 16 по ПУП на гр. Момчилград, а останалата част от улицата да остане като улица - тупник между о.т.565 до о.т.930 във връзка с това, че тя е необходима за обслужване на сградата на РСМ в УПИ І-686 в кв.40.
 5. Допълване на Решение №119/01.08.2014 г. на Общински съвет – Момчилград за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от плана на гр. Момчилград, обхващащ квартали:38,92,61,103,59 и 94 като в правните основания за приемането му след чл.129а, ал.1 от ЗУТ се добавя при условията на ч. 16 от същия.
 6. Определяне на маломерни имоти от ОПФ по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2019-2020 г.
 7. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград.
 8. Приемане на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград.
 9. Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Момчилград.
 10. Други
 11. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,      (П)

Председател на ОбС - Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.08.2019 г. – ПОНЕДЕЛНИК

14.00 часа по т. 2, 7, 8 и т. 9 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 3, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 1, 4, 5, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

28.08.2019 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 6, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30 часа по т. 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 1, 3, 6, 7, 8 и т. 9  от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос