Покана за заседание на Общинския съвет на 31 юли 2019 г.

на 31.07.2019 г. / сряда / от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода“ № 2, заседание на ОбС – Момчилград при следния проект на

 ДНЕВЕН РЕД 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на Иванка Георгиева Димова с адрес гр.Момчилград
 2. Отпускане на еднократна социална помощ на Румяна Хаджиева гр.Момчилград.
 3. Предложение за определяне на средищните детски градини и училища от община Момчилград през учебната 2019/2020 година.
 4. Предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища от община Момчилград през учебната 2019/2020 година.
 5. Даване на разрешение в училищата на територията на община Момчилград да се утвърдят паралелки, с брой на учениците по -малък от минималния брой съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2019/2020 г.
 6. Предложение за предоставяне на земеделски земи по реда на параграф 27, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ.
 7. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.
 8. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година.
 9. Прекратяване на съсобственост , чрез продажба на частта на общината.
 10. Продажба на земя –частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.
 11. Учредяване право на строеж-пристрояване на външни стълби към складово помещение към магазин, находящ  се в жилищен блок на ул. „26-ти декември” № 6, построен в ПИ с идентификатор 48996.104.88 по КККР на гр.Момчилград.
 12. Даване на съгласие за делба на ПИ с идентификатор 48996.36.28 по Кадастралната карта на гр. Момчилград; 2. Изготвяне на ПУП-ПЗ за смяна на предназначението; 3. Обявяване на поземлен имот от публична в частна общинска собственост; 4. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Църковно настоятелство „Св.Цар Борис I Михаил” гр. Момчилград.
 13. Разрешение за изменение на ПУП-ПР (Подробен усторйствен план – План за регулация) за отпадане на предвидена улица (ул. Петър Мирчев) от осова точка 565 до осова точка 286 в УПИ I, кв.16 по ПУП на гр. Момчилград, община Момчилград, във връзка с това, че за предвидената улица е оформена като част от площадното пространство на централен градски площад на Момчилград и бъдещи инвестиционни намерения на община Момчилград.
 14. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за контура на обект „Добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златно сребърни руди от находище „Седефче”, участък „Централен”, община Момчилград, област Кърджали, с който се определя площта, върху която ще се работи и ще се отчуждават имотите, попадащи изцяло извън урбанизираната територия.
 15. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Разширение на водопроводна и канализационна мрежа по ул. 12-та ПИ 48996.502.9512 до ул.13-та ПИ 48996.502.9513 гр. Момчилград, община Момчилград.
 16. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ВиК схема за имот № 02155.1.36, землище с. Багрянка с ЕКАТТЕ 02155, община Момчилград, собственост на Гюлезар Мюмюн Хайрула.
 17. Подписване на тристранно споразумение за намаляване с 80 % на неразплатено задължение на община Момчилград по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”, финансиран по сключен с ДФ „Земеделие” договор № 09/321/01144 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 г.
 18. Командировъчни пари за кмета на общината и за председателя на ОбС-Момчилград.
 19. Информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за второто тримесечие на 2019 г.
 20. Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Момчилград за първото полугодие на 2019 г.
 21. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.
 22. Подписване на споразумение за побратимяване с община Мендерес, област Измир, Република Турция.
 23. Други.
 24. Питания.

С уважение,

Юмер Юсеин,    

Председател на ОбС – Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

29.07.2019 г. – ПОНЕДЕЛНИК

14.00 часа по т. 3, 4 и 5 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

14.30 часа по т. 1 и 2 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

15.00 часа по т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

30.07.2019 г. – ВТОРНИК

14.00 часа по т. 6, 7, 12 и 14 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори води и екология

14.30 часа по т. 13, 15 и 16 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промошленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.00 часа по т. 8, 9, 10, 17 и 21 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

 16.00 часа по т. 1, 2, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 от Проекто-дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

 

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос