Мерки за недопускане възникването на пожари причинени от отоплителни и нагревателни уреди

С настъпването на зимата и понижаване на температурите започва използването на различни отоплителни уреди, които при неизправност или неправилно ползване се превръщат в потенциален източник за възникване на пожар. За да не допуснем възникването му е необходимо да спазваме някой правила като:

 1. Отоплителните печки трябва да се монтират върху негорими подложки, които да излизат 0,5 м. пред тях и 0,25 м. от останалите страни.
 2. На разстояние 0,5 м. от печките и димоотводните тръби не трябва да се поставят горими материали.
 3. Печките трябва да бъдат изправни, с добре затварящи се вратички, здраво закрепени скари и със здрава тухлена облицовка.
 4. Димоотводните тръби трябва да се сглобяват плътно по посока на пушека и здраво да се укрепват.
 5. Свързването на димоотводните тръби с комините трябва да става с розетка.
 6. Периодично почиствайте комините. Забранява се почистването на комините чрез изгаряне на саждите посредством леснозапалителни течности, нафталин и др.
 7. Забранява се разпалването на печките с леснозапалими и горими течности /бензин, нафта, спирт и др./.
 8. Не оставяйте отоплителните уреди работещи без наблюдение и изхвърляйте сгурията на безопасни места, отдалечени от горими материали.
 9. Зареждането на резервоарите на нафтовите печки трябва да става само при изгасена и студена печка.
 10. Забранява се използуването на неизправни и нестандартни отоплителни уреди.
 11. Не се допуска прокарването на димоотводни металически, каленови и етернитови тръби през необитаеми помещения или през подпокривни пространства.
 12. Забранява се сушенето на дърва в и върху печките.
 13. Топлоакумулиращите печки да се монтират върху негорими основи, с директно захранване, с прекъсвач за изключване на напрежението и автоматични ел. предпазители.
 14. Не оставяйте децата без наблюдение до работещи отоплителни уреди и не им позволявайте да си играят с кибрит или запалки.
 15. При използване на електрически отоплителни уреди не подсилвайте електрическите предпазители при повреда а ги подменяйте със стандартни такива.

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МОМЧИЛГРАД

1

2

3

4

5

6

7

8

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос