Приключиха дейностите по проект “Шанс за социална активност на уязвими групи”

Със заключителна конференция приключи проект “Шанс за социална активност на уязвими групи”, договор №BG05M9OP001-2.005-0158-C01, който се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема „Активно включване“, който беше реализиран в община Момчилград. На проявата присъстваха хора, получили подкрепа по проекта, социални работници, секретарят на община Момчилград Бахатдин Ахмедов, заместник кметът Мехмед Мехмед, момчилградчани. По време на конференцията бяха представени различните дейности, реализирани по време на проекта, който беше с продължителност 16 месеца. В него бяха обхванати хора с различен тип увреждания. За тях се грижеха социални работници, лични асистенти, психолог, рехабилитатор и други специалисти. В рамките на проекта беше създаден, оборудван и обзаведен Център за социална рехабилитация и интеграция, който ще продължи да функционира за нуждите на жители на общината. В центърът ще се предлага социална услуга, чрез която хора с различен вид и степен на увреждания, техните близки и хора от рискови групи ще получават помощ и консултация. Предвидено е да се изпълняват различни терапевтични и рехабилитационни дейности. Целта е хората с увреждания да бъдат успешно интегрирани в обществото, да им бъдат създадени, поддържани и разширявани социалните умения. Предвидени са също обучения за водене на социален живот. От услугите на центъра вече се ползват 33 души с увреждания от цялата община Момчилград.
"Надявам се всички включени в проекта да са били доволни. Като администрация винаги сме търсили ефектите и устойчивоста на проектите, който сме реализирали. Доказали сме, че община Момчилград винаги последователно е полагала грижи да хората с увреждания. Така ще бъде и занапред. Вече сме направили необходимите постъпки дейностите по проекта да станат делигирана държавна дейност", заяви Бахатдин Ахмедов.

DSC 0090

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос