Покана за заседание на Общинския съвет на 28 септември 2018 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

          На 28.09.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” № 2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отпускане на еднократна помощ на Н. Е. И., жител на гр. Момчилград.
 2. Изменение на Решение №97 от Протокол №26.07.2018 на ОбС- Момчилград
 3. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Момчилград по реда на чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.
 4. 4. Разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични заболявания и/или деменция” в гр. Момчилград, считано от 01.11.2018 г., като делегирана от държавата дейност.
 5. Обявяване на недвижим имот от публична в частна общинска собственост.
 6. Продажба на урегулиран ПИ – ЧОС на собственика на законно построена върху него сграда (Алпер Али).
 7. Учредяване право на строеж – пристройка към двуетажна жилищна сграда, построена в УПИ ІІ162, кв. 19 по ПУП на с. Груево, общ. Момчилград (Саджит Алиосман ).
 8. Учредяване право на строеж – пристройка към съществуваща жилищна сграда, построена в УПИ VІІІ 630, кв.38 по ПУП на Момчилград (Бирхан Акиф).
 9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2018 г., вземане решение за продажба на общински жилищен имот и одобряване на пазарната му оценка.
 10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2018 г., вземане решение за учредяване право на строеж и одобряване на пазарната му оценка
 11. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с ПИ – общинска собственост в община Момчилград през 2018г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 12. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.
 13. Разрешение за изготвяне на ПУП- ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №070003 и 0070005 в землище на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, м. „Каш Башъ”, община Момчилград, собственост на Ейнур Фейзи Хасан, във връзка с промяна предназначението на имотите от ЗЗ - ниви четвърта категория в имоти за неземеделски нужди и отреждането им за предимно производствена зона – Пп.
 14. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №037009 в землище на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, м. „Спа Горусу”, общ. Момчилград, собственост на Ейнур Фейзи Хасан, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ- нива четвърта категория в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.
 15. Одобряване на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура до ПИ 17988.8.8 по КККР на с. Груево, общ. Момчилград, собственост на наследниците на Ибрахим Аптула Ахмед за обект „ПУП-ПП за подземно електро –захранващо трасе от съществуващ стълб НН 14/6 изв. А, трафопост Груево 1-1, до ПИ 17988.8.8”
 16. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл.18ж, ал. 1 от Общинска служба по Земеделие.
 17. Промяна на предназначението на УПИ І, в кв. 1 по действащия ПУП на с. Кос, общ. Момчилград, целият с площ от 4 300 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ от 280 кв.м. и разгъната застроена площ от 560 кв.м., при граници на УПИ: изток – улица, запад- терен на детска градина, север – дере и юг-улица.
 18. Одобряване на актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 година на община Момчилград.
 19. Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Момчилград.
 20. Приемане на нова Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране.
 21. Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Момчилград.
 22. Приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Момчилград.
 23. Приемане на нова Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград.
 24. Други:
 25. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,       (П)

Председател на ОбС– Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

25.09.2018 г. – ВТОРНИК

15.00 часа по т. 2, 19, 20, 21, 22, и т. 23  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

16.00 часа по т.11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, и т. 23 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

26.09.2017 г. – СРЯДА

14.30 часа по т.4, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, и т. 23 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т.5,6,7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, и т. 23 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27.09.2018 г. – ЧЕТВЪРТЪК

14.00 часа по т. 19, 20, 21, 22, и т. 23 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.00 часа по т. 3, 19, 20, 21, 22, и т. 23 от Проекто – дневния ред

 2. ПК по Законност, общественред и административно обслужване на населението

 16.00 часа по т. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, и т. 23 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос