Информация

Достъп до обществена информация

Община Момчилград приема заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в Информационния център в сградата на общината на адрес: ул."26-ти декември" №12, 6800 гр. Момчилград.

Работно време: 8.00-12.00 , 13.00-17.00 часа всеки работен ден.

Заявления по Закона за достъп до обществена информация може да подавате и в пощенската кутия до входа на администрацията, на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., да ги изпратите на хартиен носител по поща, да отправите запитвания на телeфон: 03631/78-41 и 03631/78-49 (факс).

За достъпа до обществена информация отговаря комисия, назначена със заповед на кмета на община Момчилград.

Списък на категориите информация за публикуване

УТВЪРДИЛ:/пп/

ИЛКНУР КЯЗИМ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2021 г. в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Момчилград, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

Интернет

Линк

Форма на достъпност

Информация, касаеща дейността на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

-          структура

-          отчети за работата на кмета

-          устройствен правилник

-          нормативни документи

-     административни услуги, технически услуги, услуги, предоставяни във връзка с местните данъци и такси

https://www.momchilgrad.bg/bg/administratziya.html

Документи в docpdf

Общински стратегически документи

Pdf

Програма за управление на кмета на Община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/administratziya.html

Doc, Pdf

Нормативни документи

Doc, Pdf

Административни услуги

-         Правни и административно-технически услуги

-         Административни услуги „Кадастър“

-         Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“

https://www.momchilgrad.bg/bg/pred-admin-uslugi.html

Бюджет и финансови отчети

https://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-registri-i-otcheti.html

Документи в doc, pdf, rar

Достъп до обществена информация

https://www.momchilgrad.bg/bg/administrativni-uslugi/dostap-do-obshtestvena-informatziya.html

Документи в doc, pdf

Информация във връзка с провеждането на избори

https://www.momchilgrad.bg/bg/pi2021.html

docpdf

Обяви, търгове и съобщения

https://www.momchilgrad.bg/bg/saobshteniya.html

https://www.momchilgrad.bg/bg/targove.html
https://www.momchilgrad.bg/bg/saobshteniya.html

Документи в doc, pdf

Данни за обявени обществени поръчки на Профил на купувача ведно с издадените протоколи, заповеди и договори

Документи в pdf

Информация във връзка с обявени и проведени търгове и конкурси

https://www.momchilgrad.bg/bg/targove.html

Документи в doc

Конкурси за служители

https://www.momchilgrad.bg/bg/obyavi-za-rabota.html

Образование

-         Училища

-         Детски градини

-         Обслужващи звена

https://www.momchilgrad.bg/bg/obrazovanie.html

Pdf

Здравеопазване

-         Здравно обслужване

https://www.momchilgrad.bg/bg/zdraveopazvane.html

Култура и образование

https://www.momchilgrad.bg/bg/kultura/kulturen-kalendar.html

https://www.momchilgrad.bg/bg/obrazovanie.html

Социални дейности

-         Социални услуги

-         Общинско планиране на социални услуги

-         Център за обществена подкрепа

https://www.momchilgrad.bg/bg/sotzialni-deinosti.html

Спорт

-         Спортни бази

-         Спортен календар

https://www.momchilgrad.bg/bg/sport1.html

Туризъм

-         Културно – исторически паметници

https://www.momchilgrad.bg/bg/turizam.html

Протоколи и актове по проведени процедури по ЗСПЗЗ

Портал за сигнали от граждани

https://www.momchilgrad.bg/bg/poday-signal.html

Политика за защита на личните данни

Публични регистри

https://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-registri-i-otcheti.html

doc, pdf

Данни за контакти

https://www.momchilgrad.bg/bg/za-kontakti.html

Състав на Общински съвет в Община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/obshtinski-savetnitzi.html

Правилник за дейността на Общинския съвет в Община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/pravilnitzi.html

Doc

Нормативни актове

Doc

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

https://www.momchilgrad.bg/bg/dneven-red.html

Doc, pdf Pdf

Протоколи от заседания на ОбС

Doc, pdf

Решения на ОбС

https://www.momchilgrad.bg/bg/resheniya.html

https://www.momchilgrad.bg/bg/prilozheniya-kam-resheniya.html

Doc

Проекти на нормативни актове

https://www.momchilgrad.bg/bg/proekti-na-dokumenti.html

Doc, pdf

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

https://www.momchilgrad.bg/..//kmetove/registar_kmetove.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//kmetove/deklaracii_kmetove.pdf

https://www.momchilgrad.bg/../administraciya/kmetove/konpi_doklad.pdf

https://www.momchilgrad.bg/../obshtinskisavet/savetnici_dekl/registar.pdf

https://www.momchilgrad.bg/aracii_savetnici_zalicheni_danni_final.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/dek_ahmed_ahmed.pdf

pdf

Декларации и регистър на декларациите по ЗПУКИ

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/deklar_kmetove.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/deklaracii_savetnici.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/administraciya.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/dopalnitelni_deklaracii.pdf

pdf

Правила за достъп до обществена информация

 

І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ.

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

1. Видовете обществена информация са:

1.1. ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” –  чл. 10 от ЗДОИ.

1.2. СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации”– чл. 11 от ЗДОИ.

2. Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация

Те са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: „Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон”.

Разпоредбите на ЗДОИ относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

ІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Място на подаване на заявлението

Гражданин или юридическо лице, ако желае да получи достъп до обществена информация, трябва да подаде писмено заявление /Приложение № 1/ в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ на Общинска администрация Момчилград.

2. Начини за подаване на заявленията

2.1. Писмено

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път. Гражданинът или юридическото лице може да използват електронна поща, като в заявлението за достъп се посочват и електронен адрес за кореспонденция.

2.2. Устно

Желанието за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред служител от отдел „Канцелария”, като се посочи точно каква е информацията, към която се проявява интерес.

2.3. По електронен път

Осъществява се чрез електронната поща на общината или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

Независимо от начина на постъпване на заявлението – чрез традиционна или електронна поща, внасяне на ръка в Деловодството или устно запитване, то се входира в деловодната система и се вписва с пореден номер в Регистъра за достъп до обществена информация, воден в отдел „Канцелария”.

Предвид изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата информация независимо от начина, по който е подадено заявлението, в него трябва да е посочен адрес за кореспонденция.

ІІІ. СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА. РЕШЕНИЕ

Незабавно след получаването им от служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, исканията за достъп до такава се предават за резолюция от Кмета на общината до Секретаря на общината, който свиква заседание на комисията, определена със Заповед на Кмета, която разглежда заявленията.

Срок за отговор

1.1. Максимален срок

Максималния срок за отговор е 14 дни от датата на регистриране.

1.2. Срокове при особени случаи

ЗДОИ урежда случай, в които произнасянето по заявление за достъп до обществена информация може да стане и в срок,  по-голям от посочения по-горе. Това е възможно в следните хипотези:

1.2.1. В случай съгласно чл. 29, ал. 1, когато не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, съгласно чл.29, ал.2 от ЗДОИ заявлението се оставя без разглеждане.

1.2.2. В случай съгласно чл. 30, ал. 1 – Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

1.2.3. В случай съгласно чл. 31, ал. 1 - Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

В случаите по чл. 31, ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

В решението си по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Момчилград, но има данни за местонахождението, й в 14 дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за това.

Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Момчилград и няма данни за местонахождението й, в 14 дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява писмено за това.

2. Решение за предоставяне на информация

Решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация,  съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:

Това решение се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ решението съдържа мотиви, на чиято основа е издадено.

Ако с решението е позволен достъп до исканата обществена информация, срокът по чл. 34, ал. 1, т. 2 /осигуряване на достъп до информация/ не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

ІV. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

В горепосочените случаи, се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

V. ЦЕНИ ЗА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът за запознаване със съдържанието на исканата информация е безплатен.

Ако заявителят желае копие от нея, може да го получи на съответен носител - хартиен или технически, след заплащане на цена, съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Ако заинтересованото лице не се яви в срока, определен за достъп или ако не заплати определените разходи, това се счита за отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде след изтичане на 6-месечен срок.

За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителят, отговарящ за воденето на регистъра на заявленията за достъп до обществена информация /чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ/.

За неупоменатите в настоящите правила случаи се прилагат разпоредбите на ЗДОИ и АПК.

Заявление за достъп до обществена информация

docФормуляр за Заявление за достъп до информация

Заявление по ЗДОИ - онлайн

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

Вид на носителя Количество Норматив за разход
1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно от печатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно от печатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 MB 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 MB 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

 

Министър на Финансите

Закон за достъп до обществена информация

docЗакон за достъп до обществена информация

 

Годишни отчети

pdfГодишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 година

pdfГодишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 година

pdfГодишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 година

docГодишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2014 година

docГодишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2013 година

 

 

Програма Достъп до информация

Програма Достъп до информация

 

Публични регистри

 

Публикувано в Административни услуги

Печат