Мандатна програма 2019 - 2023г.

МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 Г.

      

Настоящата мандатна програма за управление на Община Момчилград за мандат 2019-2023 г., е изготвена на основание чл. 44, ал. 1, т.19 (5)  от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В нея представям основните цели, приоритети,  дейности и очаквани резултати от управлението  на общината за мандат 2019-2023 г.

Започнах този мандат с желание и амбиция да направя така, че в неговия край всички мои съграждани да живеят по-добре. Знам, че това е доста висока цел, но ще направя всичко възможно общинска администрация да взима правилни решения, да предприема действия и да управлява обществените ресурси добросъвестно, подчинено на закона и без никакви намерения на корупция.

Визията на мандатната програма за периода 2019-2023 отразява дългосрочна стратегия за развитие, а не се концентрира върху действия с ограничено, краткосрочно влияние и представлява баланса на интересите на заинтересованите страни, формиращи местната общност.

Oбщина Момчилград ще продължи да се развива като жизнеспособна териториална общност, с ясни перспективи за развитие, определени от:

ЦЕЛИ

ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Приоритет 1 Развитие на местна икономика на основа на местните ресурси и потенциали и привличане на инвестиции

Приоритет 2. Образование и развитие на човешкия капитал, подобряване на социалните, здравни и обществени услуги.

       

Приоритет 3. Ефективно управление на общината в услуга на гражданите и бизнеса

Приоритет 4. Опазване, развитие и съхранение  на природното, културно и историческо  наследство

Приоритет 5. Инфраструктурно осигуряване на общината

Подобряване на парковата среда на територията на община Момчилград:

( по пътя за хижата);

Доизграждане и поддържане на уличната и пътна инфраструктура

 

Изграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа.

 Подобряване качеството на околната среда и превенция на риска

Повишаване на ефективното енергопотребление в община Момчилград

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 

За реализацията на приоритетите ще бъдат използвани следните ресурси:

За реализацията на настоящата Мандатна програма разчитам на подкрепа от екипа с който работя, на подкрепа от страна на Правителството на Република България, на Общински съвет на община Момчилград и на всички съграждани.

Необходимо е всички ние – представители на местната власт в общината, кметовете на населените места, общинските съветници, служителите в общинска администрация, представителите на местното самоуправление и гражданите на общината, да работим в атмосфера на добро взаимодействие, на уважение и толерантност.

 

 

ИЛКНУР КЯЗИМ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Публикувано в Администрация

Печат