Мандатна програма 2019 - 2023г.

МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 Г.

      

Настоящата мандатна програма за управление на Община Момчилград за мандат 2019-2023 г., е изготвена на основание чл. 44, ал. 1, т.19 (5)  от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В нея представям основните цели, приоритети,  дейности и очаквани резултати от управлението  на общината за мандат 2019-2023 г.

Започнах този мандат с желание и амбиция да направя така, че в неговия край всички мои съграждани да живеят по-добре. Знам, че това е доста висока цел, но ще направя всичко възможно общинска администрация да взима правилни решения, да предприема действия и да управлява обществените ресурси добросъвестно, подчинено на закона и без никакви намерения на корупция.

Визията на мандатната програма за периода 2019-2023 отразява дългосрочна стратегия за развитие, а не се концентрира върху действия с ограничено, краткосрочно влияние и представлява баланса на интересите на заинтересованите страни, формиращи местната общност.

Oбщина Момчилград ще продължи да се развива като жизнеспособна териториална общност, с ясни перспективи за развитие, определени от:

  • Местните условия и ресурси;
  • Съхранен и непрекъснато усъвършенстващ се човешки капитал;
  • Създадени добри условия за живот и бизнес на местната общност;
  • Капитализирано природно и културно-историческо наследство.

ЦЕЛИ

 • Добро финансово управление;
 • Подобряване и модернизиране на инфраструктура, обслужваща населението на община Момчилград;
 • Активна политика в областта на образованието, социалните дейности, културата и спорта, в т.ч. подобряване и изграждане на материалната база;
 • Подкрепа на местния бизнес и привличане на инвестиции;
 • Прозрачна, ефективна и достъпна администрация;
 • Поддържане високо ниво на информираност на обществеността за дейността на местната власт.

ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙСТВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Приоритет 1 Развитие на местна икономика на основа на местните ресурси и потенциали и привличане на инвестиции

 • Стимулиране на предприемачеството и намаляване на административните бариери пред МСП;
 • Идентифициране на сградния фонд, собственост на община Момчилград, който представлява интерес за инвеститори;
 • Искане до Министерство на отбраната за безвъзмездно предоставяне на имотите на закрито поделение 36050 гр. Момчилград  в собственост на община Момчилград за изграждане на Индустриална зона;
 • Информиране на земеделски производители, юридически лица и  инвеститори с необходимата информация за финансиране на техните начинания и възможностите за кандидатстване през новия програмен период  2021 -2027;
 • Продължаване развитието на Местна инициативна група в партньорство с други общини и разработване на Стратегия за местно развитие за програмен период 2021 -2027.

Приоритет 2. Образование и развитие на човешкия капитал, подобряване на социалните, здравни и обществени услуги.

       

 • Изпълнение  на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура СОУ „Н.Й.Вапцаров“ ;
 • Ремонт и модернизация на детските градини чрез кандидатстване по процедура „Ранно детско развитие и грижи“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство към МОН;
 • Продължаване предоставянето на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ и прилагане на Механизма лична помощ съгласно националното законодателство;
 • Продължаване предоставянето на услугата Обществена трапезария по Фонд „Социална закрила“ ;
 • Кандидатстване по Оперативна програма „Храни“ през новия програмен период 2021 - 2027 с проект „Предоставяне на топъл обяд“;
 • Подпомагане на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи;
 • Изграждане на Дневен център за възрастни лица с невъзможност за самообслужване;
 • Създаване на хоспис;
 • Подпомагане  функционирането на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ ;
 • Реализиране на проект: „Изграждане на спортна площадка в кв. "Орфей", гр. Момчилград“ ,  финансиран по ПРСР;
 • Реализиране на проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІI, KB.3, по плана на с. Карамфил” община Момчилград;
 • Реализиране на проект: „Изграждане нa спортна площадка в ОУ „Д-р П. Берон“ УПИ I, KB.13, П0 ПУП на гр. Момчилград” община Момчилград;
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда в Читалище Нов живот гр. Момчилград чрез кандидатстване  по програма „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“;
 • Съдействие на жителите на община Момчилград да кандидатстват по Национална програма  за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Приоритет 3. Ефективно управление на общината в услуга на гражданите и бизнеса

 • Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската администрация;
 • Внедряване на електронни административни услуги;
 • Подобряване на координацията със съседните общини и реализация на проекти с надобщинско и регионално значение;
 • Развитие на трансграничното сътрудничество;

Приоритет 4. Опазване, развитие и съхранение  на природното, културно и историческо  наследство

 • Организиране на културни мероприятия на територията на общината през периода 2019 - 2023 г.;
 • Обособяване на  музей и изграждане на Туристически информационен център;
 • Искане за предоставяне право на управление от Министерство на културата и търсене на възможности за финансиране за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Тракийско скално светилище с.Татул;
 • Кандидатстване по мярка Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ пред МИГ общини Момчилград и Крумовград, за осигуряване на достъп до природни забележителности, чрез изграждане и поддържане на туристически еко  пътеки;
 • Кандидатстване  по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство” чрез подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали; Разработване и разпространение на информационни материали (брошури, тематични изследвания, снимки, каталози и др.);
 • Изграждане на музейна сбирка „Спортната слава на Момчилград“ за постиженията на именити спортисти на община Момчилград  - Даниела Гергелчева, Наим Сюлейманоглу, Петър Стойчев и др.

Приоритет 5. Инфраструктурно осигуряване на общината

Подобряване на парковата среда на територията на община Момчилград:

 • Благоустрояване и озеленяване на паркове и междублокови пространства;
 • Изграждане на зелени зони по околовръстния път  и главните входно-изходни артерии;
 • Изграждане на парк в УПИ I, кв.80 по ПУП на гр. Момчилград – кв. 11

( по пътя за хижата);

 • Изграждане на парк в УПИ I, кв.32 по ПУП на с. Звездел;
 • Изграждане на парк в УПИ VIII, кв.19 по ПУП на с. Нановица;
 • Изработване на работен проект за благоустрояване на централен площад гр. Момчилград и търсене на възможности за неговото финансиране;
 • Реализиране на  проект „Озеленяване и благоустрояване на УПИ I кв. 6 по плана на гр. Момчилград, общ.Момчилград“,  одобрен за финансиране от МИГ Общини Момчилград – Крумовград.

Доизграждане и поддържане на уличната и пътна инфраструктура

 • Рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места;
 • Подобряване на уличната мрежа в населените места;
 • Изграждане на нова пътна връзка на с. Птичар с път I-5;
 •  „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари  в гр. Момчилград“, включващо улиците „Гюмюрджинска”, от км 0+000 до км 1+188, Реконструкция на ул. „Сан Стефано”, от км 0+000 до км 1+338, Реконструкция на „Улица „Хаджи Димитър“, от км 0+000 до км 0+597 финансиран по ПРСР 2014 -2020;
 • Рехабилитация на Път KRZ2375/ II - 59, Момчилград - Звездел /- мах. Ауста- 2. Рехабилитация на път KRZ3416/ KRZ2375, п.к. II - 59 - мах. Ауста /- Ауста;
 •  Рехабилитация на път KRZ1370/ I - 5, Кърджали - Момчилград / - Груево – Летовник;
 • Рехабилитация на път KRZ2372/ I - 5, Момчилград - Прогрес/- Чуково;
 • Рехабилитация на Път KRZ3394/ II - 59, Звездел - Карамфил/- мах. Батковци - мах. Залист - / KRZ2395;
 • Рехабилитация на път KRZ2395/ II - 59, Звездел - Карамфил/- Карамфил - Синделци / KRZ1391/ - 7. Рехабилитация на Път KRZ2380/KRZ1370, Груево - Летовник / - Свобода;

 

Изграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа.

 • Извършване на проучване за сондажи в с.Чомаково, с.Летовник, с.Кос, с.Пиявец, с.Сенце, с.Конче и изграждане, ремонт, реконструкция и подмяна на водоснабдителна мрежа;
 • Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в населените места - с. Нановица, с. Лале, с. Равен, с. Карамфил, с. Синделци, с. Багрянка, с. Пазарци;
 • Гравитачна вода от язовирите в с. Нановица за землищата на села Гургулица, Девинци, Постник, Нановица;
 • Ремонт и реконструкция на вътрешна  водопроводна мрежа на с.Нановица, с. Лале, с. Равен ;

 Подобряване качеството на околната среда и превенция на риска

 • Отстраняване на нерегламентираните сметища в населените места и рекултивация на засегнатите площи;
 • Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на  депо за строителни отпадъци;
 • Почистване и корекция на речните корита и дерета в границите на населените места;
 • Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища;
 • Внедряване на системи за видеонаблюдение  - реализиране на проект „Реконструкция на улици и принадлежностите към тях, чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград” одобрен за финансиране от МИГ Общини Момчилград и Крумовград;
 • Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци;
 • Увеличаване броя на машините за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване, съобразен с количеството битови отпадъци на територията на общината, чрез възстановяване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО,  кандидатстване за финансиране от ПУДООС, програми на ЕС  и местни приходи;
 • Ограничаване свободното придвижване на селскостопански животни  чрез постоянна и своевременна комуникация с контролни и проверяващи институции и налагане на административни наказания на стопаните;
 • Ограничаване популацията на домашни, безстопанствени животни – кучета и котки чрез организиране на действия за кастрация, популяризиране на „Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград“ и взаимодействие с неправителствени организации за защита на животните.

Повишаване на ефективното енергопотребление в община Момчилград

 • Въвеждане на предписани мерки за енергийна ефективност от извършени одити за енергийна ефективност на сгради общинска собственост;
 • Подмяна на съществуващото и изграждане на ново енергоефективно улично осветление - Изготвяне на одит, работен проект и кандидатстване по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ за подмяна на съществуващото и изграждане на ново енергоефективно улично осветление в гр. Момчилград, с. Груево, с. Ново Соколино, с. Багрянка, с. Прогрес, с, Равен , с. Нановица и с. Звездел;
 • Кандидатстване с проект „Подобряване на енергийната ефективност на кметство с. Равен чрез проект „Красива България“ 2020 г.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 

За реализацията на приоритетите ще бъдат използвани следните ресурси:

 • местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
 • външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и  други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции,  финансови инструменти и др. публични финансови източници;

За реализацията на настоящата Мандатна програма разчитам на подкрепа от екипа с който работя, на подкрепа от страна на Правителството на Република България, на Общински съвет на община Момчилград и на всички съграждани.

Необходимо е всички ние – представители на местната власт в общината, кметовете на населените места, общинските съветници, служителите в общинска администрация, представителите на местното самоуправление и гражданите на общината, да работим в атмосфера на добро взаимодействие, на уважение и толерантност.

 

 

ИЛКНУР КЯЗИМ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос